വാർത്ത

  • The history of weighing apparatus

    തൂക്കമുള്ള ഉപകരണത്തിന്റെ ചരിത്രം

    ചരിത്രരേഖകൾ അനുസരിച്ച്, പ്രാകൃത സമൂഹത്തിന്റെ അവസാനം മുതൽ 4,000 വർഷത്തിലേറെയായി. അക്കാലത്ത്, ചരക്ക് കൈമാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അളക്കുന്ന രീതി കാണുന്നതും സ്പർശിക്കുന്നതും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു.ഒരു അളവെടുക്കൽ ഉപകരണമെന്ന നിലയിൽ, ചൈനയിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് സിയ രാജവംശത്തിലാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക